Вислава Шимборска. Обдумываю мир.Издание второе...

Вислава Шимборска.

ОБДУМЫВАЮ МИР, ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ...

 

Обдумываю мир,  издание второе,

издание второе , исправленное,

идиотам на смех,

меланхоликам на горе,

лысым на гребень

собакам на сапоги.

 

Вот раздел:

Язык Животных и Растений,

пусть для каждого вида

будет толковый словарь.

Даже простым здравствуй

обменявшись с рыбой

ты себя, рыбу и всех

живых сделаешь здоровей.

 

Эта , давно предугадываемая 

внезапная в яви слов

импровизация леса!

Эта эпика сов!

Эти афоризмы ежа

 сложенные, когда

мы уверены,что

ничего, только спи!

 

Время (раздел второй)

имеет право вмешиваться

во всё, зло это, или добро.

Однако же - тот, кто крушит горы,

океаны движет, и который

присутствует при кружении звезд, 

не будет иметь ни малейшей силы

над любовниками, потому что слишком они нагие,

потому что слишком обнявшиеся, 

с душой в испуге, как воробей в руке.

 

Старость  для живых  -это

 словно мораль для злодея.

Ах, ведь все так молоды!

 

Страдание (раздел третий)

тело не оскорбляет.

Смерть

приходит, когда спишь..

 

И приснится

что тебе вообще не нужно дышать,

что тишина без дыхания

это неплохая музыка,и

ты маленький как искра,

и гаснешь в такт.

 

Смерть только такая. Большая боль

была у тебя от розы в руке

и сильнее испуг

от лепестка упавшего на землю.

 

Мир только такой. Только так

жить. И  так умирать на Земле .

А все иное - всего лишь Бах,

случайно сыгранный 

на пиле.

*(1957)

 

МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЁ ЭТО...

 

Может быть, всё это

происходит в лаборатории?

Под одной лампой  днём

и миллиардами ночью?

 

Может быть, мы пробные поколения?

пересыпаемые из сосуда в сосуд,

перетряхиваемые в ретортах,

наблюдаемые чем-то больше чем глазом,

и по- одиночке

выбираемые наконец пинцетом?

 

Можно иначе:

никакого вмешательства?

Изменения происходят сами собой

согласно плану?

Стрелка графика рисует постепенно

эти предусмотренные зигзаги?

 

Может, ничего интересного в нас пока нет?

Контрольные мониторы включаются редко?

Только когда война и то, если большая,

или некоторые взлёты над грудью Земли,

или показательные прогулки от пункта А до Б?

 

Может быть, наоборот,

там смакуют только эпизоды?

Вот маленькая девочка на большом экране

пришивает себе пуговицу на рукав.

 

Датчики подвизгивают,

сбегается персонал .

Ах, что это за существо

с бьющимся внутри сердечком!

Какая  серьезность

в протягивании нитки!

Кто-то восклицает в восхищении:

уведомить босса,

пускай придёт и сам посмотрит!

 

Obmyślam świat

Wisława Szymborska

 

Obmyślam świat, wydanie drugie,

wydanie drugie, poprawione,

idiotom na śmiech,

melancholikom na płacz,

łysym na grzebień,

psom na buty.

 

Oto rozdział:

Mowa Zwierząt i Roślin,

gdzie przy każdym gatunku

masz słownik odnośny.

Nawet proste dzień dobry

wymienione z rybą

ciebie, rybę i wszystkich

przy życiu umocni.

 

Ta, dawno przeczuwana,

nagle w jawie słów

improwizacja lasu!

Ta epika sów!

Te aforyzmy jeża

układane, gdy

jesteśmy przekonani,

że nic, tylko śpi!

 

Czas (rozdział drugi)

ma prawo do wtrącania się

we wszystko czy to złe, czy dobre.

Jednakże – ten, co kruszy góry,

oceany przesuwa i który

obecny jest przy gwiazd krążeniu,

nie będzie mieć najmniejszej władzy

nad kochankami, bo zbyt nadzy,

bo zbyt objęci z nastroszoną

duszą jak wróblem na ramieniu.

 

Starość to tylko morał

przy życiu zbrodniarza.

Ach, więc wszyscy są młodzi!

Cierpienie (rozdział trzeci)

ciała nie znieważa.

Śmierć,

kiedy śpisz, przychodzi.

 

A śnić będziesz,

że wcale nie trzeba oddychać,

że cisza bez oddechu

to niezła muzyka,

jesteś mały jak iskra

i gaśniesz do taktu.

 

Śmierć tylko taka. Bólu więcej

miałeś trzymając różę w ręce

i większe czułeś przerażenie

widząc, że płatek spadł na ziemię.

 

Świat tylko taki. Tylko tak

żyć. I umierać tylko tyle.

A wszystko inne – jest jak Bach

chwilowo grany

na pile.

Może to wszystko

(wiersz klasyka)

Wisława Szymborska

 

Może to wszystko

dzieje się w laboratorium?

Pod jedną lampą w dzień

i miliardami w nocy?

 

Może jesteśmy pokolenia próbne?

Przesypywani z naczynia w naczynie,

potrząsani w retortach,

obserwowani czymś więcej niż okiem,

każdy z osobna

brany na koniec w szczypczyki?

 

Może inaczej:

żadnych interwencji?

Zmiany zachodzą same

zgodnie z planem?

Igła wykresu rysuje pomału

przewidziane zygzaki?

 

Może jak dotąd nic w nas ciekawego?

Monitory kontrolne włączane są rzadko?

Tylko gdy wojna i to raczej duża,

niektóre wzloty ponad grudkę Ziemi,

czy pokaźne wędrówki z punktu A do B?

 

Może przeciwnie:

gustują tam wyłącznie w epizodach?

Oto mała dziewczynka na wielkim ekranie

przyszywa sobie guzik do rękawa.

 

Czujniki pogwizdują,

personel się zbiega.

Ach cóż to za istotka

z bijącym w środku serduszkiem!

Jaka wdzięczna powaga

w przewlekaniu nitki!

Ktoś woła w uniesieniu:

Zawiadomić Szefa,

niech przyjdzie i sam popatrzy!

 

ваши бы (с Виславой) слова, Лев Владимирович, (из первой части) да Богу в уши! но и вторая часть хороша. но первая - лучше! :)