Яцек Сойян. Декалог поэта.


Dekalog poety według Jacka Sojana (Ogród Ciszy)

Wojtek Hieronymus Borkowski·9 декабря 2015 г.

1.Poezja nie jest religią; nie twórz dogmatów ani na temat rzeczywistości ani na temat poetyki

Поэзия не религия, не твори догматов ни для действительности, ни для поэтики.


2. Poezja może być środkiem na uporządkowanie myśli - zatem chaos może być twórczy; znaczy to, że brak logiki nie wyklucza poezji.

Поэзия может быть средством упорядочивания мысли - хаос может быть творческим, значит  отсутствие логики не исключает поэзии.


3. Poezja może być ćwiczeniem i sprawdzianem własnej wyobraźni, zarówno w pisaniu jak i w czytaniu, ale nie przekraczaj granic zdrowego rozsądku, bo zaprowadzisz innych i siebie w krainę utopii, skąd nie ma powrotu do świata żywych.

Поэзия может быть тренировкой и проверкой твоего воображения, равно как при писании, так и при чтении, но не переходи границ здравого рассудка, ибо заведёшь других и себя в край утопии, откуда нет возврата в страну живых.


4. Nie pisz intencjami - wiersze pisz słowami, ale znaczy to również, by nie tworzyć pustych form - te wypełniaj sobą, swoim życiem.

Не пиши намерениями– пиши словами, чтобы не творить пустые формы – их заполняй собой, своей жизнью.


5. Nie cierp tak donośnie bo to żenujące; nie zapominaj o zabawie - gry i zabawy słowem uczą dystansu do siebie i świata.

Не страдай слишком громко,  это стыдно, не забывай о том, что игра словом учит дистанцированию от себя и  от света.


6. Wolno ci się jąkać, bylebyś mówił własnymi słowami.

Можешь заговариваться,  только говори своими словами


7. Nie przemawiaj wierszem - rozmawiaj; dyskutuj wierszem - nie pouczaj; ci co twierdzą że wiedzą - dawno przestali myśleć.

Не вещай стихом– разговаривай, дискутируя стихом, не поучай, утверждающие, что знают – давно перестали мыслить.


8. Nie ufaj własnym uczuciom - koń który ponosi, potrzebuje cugli; tym jest w wierszu kompozycja, świadomość celu.

Не доверяй своим чувствам – коню, который везёт, нужны вожжи, в стихах это композиция, осознание цели.


9. Nie bądź echem cudzych przekonań co do sposobu mówienia; zaskakuj sam siebie; nie przyzwyczajaj się do własnego sposobu patrzenia na świat; nie powtarzaj się.

Не будь эхом чужих указаний о том как надо говорить, удивляй себя , не привыкай к своему взгляду на мир, не повторяйся.


10. Potraktuj pisanie wiersza jako pracę z własnego wyboru; czerp z tej pracy radość i dziel się nią z innymi a czytanie tego co napisałeś będzie czystą rozkoszą.

Посчитай сочинение стихов работой по своему выбору, черпай из этой работы радость и делись ей с другими, и чтение написанного тобой будет чистым наслаждением.


Jacek Sojan, mój dekalog poety, 9 XII 2015, godz. 01:40

Чудесно, Лев! Только я бы Вас попросил для удобства чтения отделить абзацы один от другого.

Спасибо, Юрий! Я сделал разрядку.

Спасибо, Лев!

Дисциплинарная вещица!

Понравилось.

особенно про логику хаоса, про желаемую обязательность заполнять формы собою,

о необходимости трезвения и сдержанности, о сугубой ценности собственного мышления

и свободной, естественно-уникальной авторской поэтической речи.

Красивый цикл.

Спасибо переводчику.

Мне тоже близки мысли Сойяна.

Нашёл и его стихи. Попробую перевести.

Интересно! Особенно тем, что практически каждое утверждение хочется оспорить... ))

С юности люблю польских поэтов, спасибо за переводы! 

И Вам спасибо, Вячеслав!