Переводы на хорватский Фикрета Цацана

Odisejeva pjesma

Kada moj brod pristane uz obalu,
skupa sa mnom sie i moja pjesma,
nju je dotad sluaalo samo more,
gdje se natjecala sa zovom sirena.
U njoj e biti samo vla~ni samoglasnici
koji tako zvu e u blijedom prijevodu
s jezika skitanja na jezik pristajanja:

Volim te promuklim krikom morskih galebova,
kliktanjem orlova, ato lete na zadah Prometejeve jetre,
tisulikom autnjom morske kornja e,
zvi~dukom uljeaure, koji ~eli biti re~anje,
pantomimom, punom pipaka hobotnice,
od koje se naglo uspravlja sve raslinje.

Volim te cijelim svojim tijelom ato je izaalo iz mora,
svim njegovim rijekama, pritokama Amazone i Mississippija,
svim pustinjama koje su umislile da su more,
ti ujea kako njihov pijesak sipi u mome suhom grlu.

Ja te volim svim srcem, pluima i produ~enom mo~dinom,
volim te zemljinom korom i zvjezdanim nebom,
padanjem vodopada i mijenjanjem glagola,
Stoljetnim ratom i tatarsko-mongolskim jarmom,
Spartakovim ustankom i Velikom seobom naroda,
Aleksandrovim stupom i Kosim tornjem u Pizi,
te~njom Golfske struje da zgrije Sjeverni pol.

Volim te slovom zakona te~e,
i osudom na smrtnu kaznu,
na smrtnu kaznu kroz vje ni pad
u tvoj bezdani Bermudski trokut.
Песнь Одиссея

Когда мой корабль причалит к берегу,
Вместе со мной сойдет на берег песня,
Её прежде слушало только море,
Где она соперничала с зовом сирен.
В ней будут только влажные гласные звуки,
Которые так звучат в бледном переводе
С языка скитаний на язык причала:

Я люблю тебя охрипшим криком морских чаек,
Клекотом орлов, летящих на запах печени Прометея,
Тысячеликим молчаньем морской черепахи,
Писком кашалота, который хочет быть ревом,
Пантомимой, исполненной щупальцами осьминога,
От которой все водоросли встают дыбом.

Я люблю тебя всем моим телом вышедшим из моря,
Всеми его реками, притоками Амазонки и Миссисипи,
Всеми пустынями, возомнившими себя морями,
Ты слышишь, как их песок пересыпается в моем пересохшем горле.

Я люблю тебя всем сердцем, легкими и продолговатым мозгом,
Я люблю тебя земной корой и звездным небом,
Падением водопадов и спряжением глаголов,
Я люблю тебя нашествием гуннов на Европу,
Столетней войной и татаро-монгольским игом,
Восстанием Спартака и Великим переселением народов,
Александрийским столпом и Пизанской башней,
Стремлением Гольфстрима согреть Северный полюс.

Я люблю тебя буквой закона тяготения
И приговором к смертной казни,
К смертной казни через вечное падение
В твой бездонный Бермудский треугольник.

Nenaoru~anim okom

Gledajui sa zemlje
prema nebu,
ja ne vjerujem
da je svaka zvijezda –

vje ni plamen –
spomenik
nepoznatom planetu.

Ve se nadam
da se ni iji ~ivot nije zamra io
za njihov daleki bljesak,
da nitko nije izgorio u tami
za njihov uzviaeni oganj,

da nitko
nikome nije
otimao zemlju
za njihov
zrakoprazni
prostor.

Невооруженным глазом

Глядя с земли
на небо,
я не верю,
будто любая звезда –

вечный огонь –
памятник
неизвестной планете.

Я надеюсь,
что ничья жизнь не померкла
ради их далекого блеска,
что никто не сгорел во тьме
ради их высокого огня,

что никто
ни у кого
не отнимал землю
ради их
безвоздушного
пространства.


Globus 1961.

Ah, ovaj globus,
maleni moj!
Ah, kako se samo dr~ao
kad su ga vodili
na streljanje:
pjevao je!
I pritom je
uzeo
i po eaao
svoju pljeaivicu,
svoj pol
sjeverni!
Odmah su poletjele
na sve strane
ledene pahuljice...
I odmah su svi povikali:
– Aha, nismo li vam rekli
da e nam on ipak
prirediti
joa jedno
ledeno doba

Глобус – 1961

Ах, этот глобус,
мой маленький!
Ах, как он вел себя,
Когда его вели
На расстрел:
Он пел!
И при том
Он взял
И почесал
Свою лысину,
Свой полюс
Северный!
И сразу полетели
Во все концы
Льдинки-снежинки…
И сразу закричали все:
- Ага, мы говорили,
Что все равно
Он закатил бы нам
Еще одно
Очередное
Оледененье
Globus 2003.

Sjeverna amerika
zasad se joa ne prevaljuje
na ju~nu

Prednja azija
joa uvijek ne pritiae
malu i srednju

Europa se joa ne obruaava
preko sredozemnog mora
na slobodnu afriku

Sile svjetske te~e
zasad joa nadilaze
druge
oru~ane snage

Politi ku kartu svijeta
joa nije ubila
fizi ka karta

Глобус – 2003

Северная америка
Пока еще не проваливается
В южную

Передняя азия
еще не продавливает
малую и среднюю

Европа еще не обрушивается
Сквозь средиземное море
На свободную африку.

Антарктида еще не тянется
Слиться льдами
С гренландией

Силы всемирного тяготения
Пока еще превосходят
Иные
Вооруженные силы

Политическая карта мира
Еще не убита
Физической картой


* * *

Neuhvatljiv je krajolik obljubljen oblacima
oni ponekad prolaze ne ostavljajui za sobom ni kiau
prostor izmeu oblaka takoer je neuhvatljiv
na zemlji on ne ostavlja ak ni sjenu
zemlja pod nebom isto je neuhvatljiva
ne zamjeuje svatko njezinu vrtnju
njezino primicanje suncu ili dalekim zvijezdama
njezino udaljavanje od sunca ili od zvijezda
i neuhvatljivi su ljudi koji te~e k suncu u zimu
jednako kao ljudi koji se kriju od sunca
a pogotovo ljudi koji se dive oblacima
posve neuhvatljivi kao i bjegunci od kiae


***

Неуловим пейзаж облюбованный облаками
Они проходят иногда не оставляя по себе даже дождя
Пространство меж облаками также неуловимо
Оно не оставляет на земле даже тени
Земля под небом также неуловима
Не каждому дано заметить ее вращение
Ее приближение к солнцу или к отдаленным звездам
Ее удаление от солнца или от звезд
И неуловимы люди стремящиеся к солнцу в холод
Так же как и люди прячущиеся от солнца
И тем более люди любующиеся облаками
Так же неуловимы как и бегущие от дождяProjekt uredbe

Sve tamnice sa zate enim u njima zatvorenicima
uspostavljaju se kao vladine
ustanove
s pravom na zakonodavnu
dogradnju a takoer i na
neodlo~nu provedbu
tih zakona u ~ivot
kako izvan tamni kih okvira
tako i u njihovim okvirima

Sve psihijatrijske zdravstvene ustanove
dobivaju status znanstvenih instituta
za razradbu netrivijalnih
i nestandardnih pristupa
za rjeaenje openarodnih
i opedr~avnih zadaa
kako u okvirima tih zavoda
tako i izvan njihovih okvira

Kako tamnice tako i
psihijatrijske zdravstvene ustanove
prelaze u slobodnu privatnu uporabu
postajui dioni kim druatvima
s ograni enom odgovornoau
i neograni enim pravima
kako u okvirima tih zavoda
tako i izvan njihovih okvira

Pravosudna tijela
potpadaju pod upravu
gore spomenutih privatnih poduzea
osiguravajui im
sigurnost vladanja
dr~avom i njezinim podanicima
kako u okvirima tih ustanova
tako i izvan njihovih okvira

Aktualne vladine
i dr~avne ustanove
ostaju istima u prijelaznom razdoblju
radi osiguranja te nog prenoaenja vlasti
na navedena privatna poduzea
kako u dr~avnim okvirima
tako i izvan dr~avnih okvira

Проект указа

Все тюрьмы с находящимися в них заключенными
объявляются правительственными
учреждениями
обладающими правом законодательного
строительства а так же
неукоснительного проведения
этих законов в жизнь
как за пределами тюрем
так и в их пределах

Все психиатрические лечебные заведения
получают статус научных институтов
по разработке нетривиальных
и нестандарных подходов
к решению общенародных
и общегосударствнных задач
как за пределами этих заведений
так и в их пределах

Как тюрьмы так и
психиатрические лечебные заведения
переходят в свободное частное пользование
становясь акционерными обществами
с ограниченной ответственностью
и неограниченными правами
как за пределами этих заведений
так и в их пределах

Правоохранительные органы
переходят в ведение
выше означенных частных предприятий
обеспечивая последним
безопасность управления
государством и его поддаными
как за пределами этих заведений
так и в их пределах

Действующие правительственные
и государственые учреждения
остаются таковыми на переходный период
и обеспечивают плавный переход власти
к означенным выше частным предприятиям
как в пределах нашего государства
так и за его пределами

* * *

U sivi dan
vidio sam meu oblacima
neobi no plav
komadi neba –

o ta disperzijo svjetla!
o spektralna analizo!
o moja utilna aarenice!
o unjii, odgovorni
za poznavanje boja!
o joa ne izblijedjeli
kristaliu moga oka!
o o ni ~ivcu!
o siva tvari!

o nje~ni odsje ku mo~dane kore
ato si bla~eno u se smjestio
komadi plavog neba!

o nadobudna uvjerenosti
u odraz svega toga
diskretnim rije ima


***

В серый день
я увидел среди облаков
удивительно синий
клочок неба –

о эта дисперсия света!
о спектральный анализ!
о моя чуткая сетчатка!
о колбочки, ответственные
за восприятие цвета!
о еще не поблекший
хрусталик моего ока!
о глазной нерв!
о серое вещество!

о нежный участок коры головного мозга
блаженно в себя вместивший
клочок синего неба!

о поразительная уверенность
в возможности передать
все это
дискретными словами
Vukova pjesma

Ja sam vuk vuk
ja sam zimski noni vuk vuk
ja svojim tragovima slu~im duhu snijega
ja sam gospodar krckanja tuih kostiju
to sam vam ja nahukao mrazne zvijezde
na vaaa prozorska stakla
dok ste spavali i sanjali
namamio sam vam na nebo puni mjesec
kada joa niste ni znali gledati nebo
to sam vas ja nau io bojati se nonih stabala
to vas ja zaklanjam od opasnih igra sa svojom sjenom,
to sam vas ja nagovorio zbijati se u stada
ja sam vuk vuk
ja sam zimski noni vuk
ja odlazim od vas u vaau zimsku bajku.Песня волка

Я волк волк
Я зимний ночной волк волк
Я своими следами служу духу снега
Я хозяин хруста чужих костей
Это я надышал вам морозные звезды
На ваши оконные стекла
Пока вы спали во сне
Я навыл вам в небе полную луну
Когда вы еще не умели смотреть на небо
Это я научил вас бояться ночных деревьев
Это я заклинаю вас от опасных игр с собственной тенью
Это я подсказал вам что надо сбиваться в стаи
Я волк волк
Я зимний ночной волк
Я ухожу от вас в вашу же зимнюю сказкуTigrova pjesma

Ja sam tigar
ja sam grom tajge i munja d~ungla
od neko kada je joa bilo puno ognja
i joa samo malo vode
ja sam iziaao ~iv iz ognja
i po eo oko sebe uzgajati zelenilo
da se odra~ava u mojim zelenim o ima
ali bolje vam se ne sretati s mojim pogledom
jer se moj pogled zaledi na oatrici mojih zuba
i ne hodajte po mojemu tragu
jer ja uvijek idem iza vas
i ja prezirem ovjeka
jer je on samo gazda domaih ma aka

Песня тигра

Я тигр
Я гром тайги и молния джунглей
Когда-то когда еще было много огня
И еще очень мало воды
Я вышел живым из огня
И начал вокруг себя наращивать зелень
Чтобы она отражалась в моих зеленых глазах
Но не следует вам со мною встречаться взглядом
Ибо мой взгляд застывает на срезе моих зубов
И не ходите по моему следу
Ибо я всегда иду за вами
И я презираю человека
Ибо он всего лишь хозяин домашних кошек


Medvjed pleae

Evo ide naprijed moja lijeva noga
evo ide naprijed moja desna noga
evo ide natrag moja lijeva noga
evo ide natrag moja desna noga
to se ja pretvaram da idem naprijed
to se ja pretvaram da idem natrag
vi biste rekli da su to aape
ja bih rekao da su to ruke
airim ruke
i skupljam ruke
podi~em vjetar
smirujem vjetar
vrti se pod nogama svje~a zemlja
ali mi ne izmi e ispod nogu
kru~i nebo nad glavom
ali ne izlazi iz glave
hoda drvee oko mene
ali me ne mo~e okru~iti
ptice zaaute kada ja pleaem
u strahu da ne poletim
trave poniknu kada ja pleaem
u strahu da ne padnem
ptice ne zaaute uzalud
ta ako pleaem mogu i zapjevati
a trave pak poniknu bez veze
jer neu pasti nisam ovjek


Медведь пляшет

Вот идет вперед моя левая нога
Вот идет вперед моя правая нога
Вот идет назад моя левая нога
Вот идет назад моя правая нога
То я делаю вид что иду вперед
То я делаю вид что иду назад
Вы бы сказали что это лапы
Я бы сказал что это руки
Развожу руками
И свожу руки
Подымаю ветер
Опускаю ветер
Вертится под ногами сырая земля
Но не уходит у меня из-под ног
Кружится небо над головой
Но не выходит из головы
Ходят деревья вокруг меня
Но не могут меня окрутить
Птицы помалкивают пока я пляшу
Боятся как бы я не взлетел
Травы никнут пока я пляшу
Боятся как бы я не упал
Птицы помалкивают не зря
Уж коли пляшу то могу и запеть
А травы-то никнут вообще-то зря
Не упаду ведь я не человекPovijest poate

Trista su godina
Rusi tvrdili
da ih gnjetu Mongoli
ali se pokazalo
da su samo nosili poatu.
Trista su godina
u Rusiji primali poatu,
ali je nisu znali itati
zato je i valjalo Moskvu
spaljivati redovno
da je spase od tame
nepro itanih pisama.

Napokon je Ivan Grozni
krenuo na istok
i osvojio Kazanj, a pisma
po eae slati na zapad
bjeguncu knezu Kurbskom.
Na ta grozna pisma
odgovarao je ve Peter Veliki
iz Holandije, preko mora,
zatim Katarina, takoer Velika,
uspostavi veze s najboljim od svjetova
gospodina Voltairea, i ve je Napoleon,
Bonaparta pak, novim spaljivanjem
Moskve omoguio uvoenje
elegantnog francuskog
kao epistolarnog udvornog stila, da se
podli narod ne bi zbunjivao
prije vremena
slobodom ravnopravnoau bratstvom.
S poboljaanjem dostave poate
dekabristi su slali svoja pisma
o ruskom druatvenom ureenju
ak iz Sibira, kako bi
u Londonu razbudili Hercena.
Odgovarao im je glavom
Vladimir Ilji , akiljei
dalekovidnim mongolskim pogledom
iz Geneve, iz Zuericha.

Tako se dogodio i
Oktobarski prevrat
kao nu~ni posljedak
mongolske poate,
kao isto ni
odgovor i izazov Zapadu.

Hoe li nam uzvratiti odgovorom
u narednih trista godina
sa Zapada
elektronska poata?
История почты

300 лет
русские утверждали
их угнетали монголы
но те как оказалось
просто приносили почту.
300 лет
на Руси получали письма,
но не умели читать,
потому и приходилось Москву
сжигать неоднократно
чтобы избавлять от тьмы
непрочитанных писем.

Наконец, Иван Грозный
пошел на восток
и взял Казань, а письма
стал слать на запад
беглецу князю Курбскому.
На эти грозные письма
отвечал уже Петр Великий
из Голландии, из-за моря,
затем Екатерина, тоже Великая,
наладила связь с лучшим из миров
господина Вольтера, и уже Наполеон,
он же Бонапарт, очередным сожжением
Москвы способствовал введению
элегантного французского как
эпистолярного стиля дворян, дабы
подлый народ не смущать
прежде времени
свободой равенством братством.

С улучшением доставки почты
декабристы слали свои письма
об обустройстве России
уже из Сибири, чтобы
в Лондоне разбудить Герцена.
Им отвечал уже сам
Владимир Ильич, щуря
дальновидный монгольский взор
из Женевы, из Цюриха.

Вот и свершился
Октябрьский переворот
как необходимое следствие
монгольской почты,
как восточный
ответ и вызов Западу.

Что-то нам принесет в ответ
в ближайшие 300 лет
с Запада
электронная почта?


More glava

More glava
gdje u svakoj plivaju djelii misli
ali misli ne isplivaju na povrainu
i za njih se niata ne mo~e zakva iti
mjesto njih ponekad isplivaju atrcaji dlanova
koji pljeskaju
i puataju val zadovoljstva
u kojemu se kona no utapaju
ak i djelii misli

Glave u moru glava
sve su okrenute na jednu stranu
one vide svijet kroz tui zatiljak
i ne pada im na pamet
da pred ne ijim o ima
mo~e biti more misli
i nebo misli

U moru glava
lice se postupno
pretvara u zatiljak


Море голов

Море голов
где в каждой плывут обрывки мыслей
но мысли не всплывают на поверхность
и за них нельзя уцепиться
вместо них иногда вспыхивают брызги ладоней
которые рукоплещут
и пускают волну удовольствия
в которой окончательно тонут
даже обрывки мыслей.

Головы в море голов
повернуты все в одну сторону
они видят мир сквозь чужой затылок
и им не приходит в голову
что у кого–то перед глазами
может быть море мысли
и небо мысли

В море голов
лицо постепенно
превращается в затылок

***

Tr~iani hirovi prirode –
zima je zadr~ala ljeto
snijeg je pao
u odnosu na kiau
ali ne mo~e svatko pod nebom
dopustiti sebi ak ni pahuljicu
premda je netko prikupio gomile snijega
i izvezao ga u grenlandske banke

Na nebu je sve manje
slobodnih terena
specijalne slu~be prate
kamo se upuuju pogledi
da ne bi doticali
predjele tuih sazvije~a

Mikrobi prelaze
u makroekonomiju gripe

Ptice odlu uju veinom glasova
kad e proljee stii


***

Рыночные причуды природы –
зима задолжала лету
снег упал
по отношению к дождю
но не каждый под небом
может позволить себе даже снежинку
хотя кто-то скопил сугробы
и вывез их в банки Гренландии

На небе все меньше
свободных земельных участков
спецслужбы следят
за направлением взглядов
чтобы они не касались
пределов чужих созвездий

Микробы переходят
на макроэкономику гриппа

Птицы решают большинством голосов
когда приходить веснеuda

O kakvo udo da je ovje anstvo
opstalo u drugom svjetskom
premda je vee udo
da je opstalo u prvom svjetskom
i joa je vee udo da je ovje anstvo
opstalo u novoj eri
premda je opstajalo i prije nove ere
ato je bilo joa vee udo
i tako dalje ato dublje u povijest
to je viae uda pre~ivljavanja
sve do uda pojavljivanja
prvobitnog ovjeka
koji je na divan na in opstao
poslije sukoba
s prvobitnim drugim i treim
i tako dalje ovjekom
da se ovjekov opstanak
meu danaanjim ljudima
viae nikome ne ini
ni povijesnim ni uope udom


Чудеса

О какое чудо что человечество
Выжило во второй мировой
Хотя еще большее чудо
Что оно выжило в первой мировой
И еще большее чудо что человечество
Выжило и в новой эре
Хотя оно выживало и до новой эры
Что было еще большим чудом
И так далее чем глубже в историю
Тем больше чудес выживания
Вплоть до чуда появления
Самого первого человека
Который чудесным образом выжил
После столкновения
С новым вторым и третьим
И так далее человеком
Так что выживание человека
Среди людей сегодня
Уже никому не кажется
Историческим или вообще чудом* * *

Svijet zvu i
kao da su svi idioti
postali glazbenicima
njihova se tvrda ela
zaljubljeno
sudaraju
i raaju slobodu
od sadaanjice

Svijet gledamo kao
detektivsku seriju
svi ekaju nastavak
dr~ei sebe junacima
a ne ~rtvama
prazne znati~elje:
svakodnevno masovno samoubojstvo
u mutljagu tv-ekrana

Ovaj svijet
zaudara prometnim sredstvima
sredstvima protiv za ea

samo manjak sredstava
budi nadu
u sutraanjicu


***

Мир звучит
будто все идиоты
стали музыкантами
их толоконные лбы
влюбленно
сталкиваются
и порождают свободу
от настоящего времени

Мир смотрится
как многосерийный детектив
все жаждут продолжения
считая себя героями
а не жертвами
праздного любопытства:
ежедневное массовое самоубийство
в омуте телеэкрана

Этот мир
хочет быть на любой вкус
уже обесцвечена кровь
все пресно

Этот мир
пахнет средствами передвижения
противозачаточными средствами

лишь нехватка средств
внушает надежду
на будущее
* * *

O vje na muaka nemarnosti!
O ~enska nestrpljivosti!
Kamo kora am pod nebom?
Kiaa se u daljinu nosi.

inilo se, zamolit ea za pie,
do sunca u stii po svodu,
kamen u isjei iz vatre,
iscijediti iz kamena vodu!

A ti si rekla: ekala sam,
dok samo ocean hu aae,
uzela sam aau sa stola
i napila se iz aae.


***

О вечная нерасторопность мужчин!
О женское нетерпенье!
Куда я под небом иду один?
Дождь идет в отдаленье.

Казалось, попросишь пить у меня,
До солнца дойду по своду,
Камень высеку из огня
И выжму из камня воду!

А ты сказала: я так ждала,
Был слышен шум океана,
Но я взяла стакан со стола
И напилась из стакана.

* * *

Dan bio neskladan, a zalazak pak ist,
i glas je negdje fino zazujio.
U vrtu jesenskom poviri pod list,
ondje pla e ~ena.
Ne, to sam se zabunio.

Ondje pla e ptica. Kraj sljepoo nica
dvije se bure uzvitlane bijele.
I dan, zaboravivai neato letimice,
stoji i daae kraj njene postelje.


***

Был день нескладен, а закат так чист,
И где-то голос тонко заструился.
В саду осеннем загляни под лист,
Там плачет женщина.
Нет, я оговорился,

Там плачет птица. На ее висках
Волнуются две белые метели.
И день, забывший что-то впопыхах,
Стоит и дышит у ее постели.


Pjesnici

Pjesnici neko ~ivljahu u Kini,
piaui samo pod vje nosti znakom,
dok predodreenje u daljini
smatrahu tako nekim divnim dankom.

U poveljama, pa i kroz pismena,
govorahu da nalaz prijateljski
jest najtra~enije iz uspomena,
usluga pomna visina nebeskih.

I obredi polako teku opet.
Papir na stolu kao put iz snova,
i sve odbacit – obi ni je pokret,
a mirna smjelost – po et isponova.

as piae atap po praaini na cesti,
as klone kist, as po ne struna jeka...
Bili bi ak i nama gosti esti
da ih se samo iskrenije eka.


Поэты

Поэты жили некогда в Китае
И для высокой вечности писали,
Свое предназначение считая
Прекрасной данью из грядущей дали.

Они обменивались письменами,
Где говорилось, что находка друга
Изысканнейшее из воспоминаний,
Небес нетленных чуткая услуга.

Течет неторопливое раденье.
Дорогой длинной на столе бумага,
И бросить все – привычное движенье,
И вновь начать – смиренная отвага.

То пишет посох по дорожной пыли,
То никнет кисть, то струны зазвучали…
Они и к нам бы чаще заходили,
Когда бы мы их искренне встречали!

Bajka o crvenom balonu

Imali smo crven balon.
Puhali smo u njeg' dim.
Smetnuvai da opasna je
igra s plavim i crvenim.

Dlanove nam razmaknuo,
odnese ga dim na gor',
zaplete u kroanji punoj
javora, uz obli~nji dvor.

Dlanovi nam u~areni,
ne mogosmo upomo,
pa e tada namjereni
mudraci s pilom do'.

Do ve eri dokraj ili,
no on posve ne pade.
Vertikalno za balonom
u visinama nestade.

Gore, zvijezde gdje ne spiju,
dugo kopnio u vis,
mi na zemlji usamljeno
ostadosmo s pilom svi.

Сказка о красном шарике

Был у нас шарик красный.
Мы пускали в него дым,
Забыв, что играть опасно
С красным и голубым.

Он отбросил наши ладони,
И дым его прочь понес,
И запутал в огромной кроне
Клена, что рядом рос.

Ладони наши горели,
Но делу помочь не могли.
Тогда, чтоб достичь цели,
Мудрецы пилу принесли.

До вечера клен доконали,
Но вовсе он не упал:
За шариком по вертикали
Он ввысь отрываться стал.

Там, где ночью звезды не спали,
Он долго таял во мгле.
А мы одиноко стояли
С пилой в руках на земле.

VJA ESLAV KUPRIJANOV rodio se 23. prosinca 1939. godine u Novosibirsku, Rusija. Studirao na Visokom vojno-mornari kom u iliatu za in~enjere oru~ja u Lenjingradu. Zavraio prevodila ki fakultet na Moskovskom institutu za strane jezike, odsjek za strojno prevoenje i matematsku lingvistiku.
lan je Saveza knji~evnika Rusije, Druatva knji~evnika Srbije te ruskoga PEN-centra.Хорватского не знаю! Но русские тексты просто потрясающие! Своей поэзией и своей
филосовией!
Спасибо, Вячеслав!
С уважением,
Вячеслав.