Чеслав Милош. Смысл.

Чеслав Милош.


Смысл.

- Когда умрём, увидим изнанку света.
Другую сторону, за птицей, восходом и заходом солнца
Взывающие к прочтению истинные значения.
То, что не сходилось, сойдётся.
Непонятое будет понято.

-А если нет изнанки света?
Если дрозд на ветке вовсе не является знаком,
А только дроздом на ветке, если день и ночь
Следуют чередой не заботясь о смысле
И нет на земле ничего, кроме этой земли?

Если так и есть, то всё же останется
Слово, однажды пробуждённое смертными устами,
Которое бежит и бежит, неутомимый вестник,
На межзвёздные поля, в коловращение галактик
И протестует, призывает, кричит.

1991.


Город молодости.


Пристойней было бы не жить. А жить – это непристойно,
Сказал тот, кто вернулся после многих лет
В город своей молодости. Не было никого
Из тех, кто когда-то ходил этими улицами,
И теперь у них ничего не было, кроме его глаз.
Запинаясь, он шёл и смотрел вместо них
На свет, который они любили, на сирень, которая вновь цвела.
Его ноги, что ни говори, были совершеннее,
Чем несуществующие ноги. Грудь вдыхала воздух
Как обычно у живых, сердце билось,
Гордясь тем, что бьётся. По телу теперь бежала
Их кровь, его артерии питались их кислородом.
Он чувствовал в себе их внутренности, поджелудочные железы и кишки.
Мужское и женское, миновавшие, встретились в нём,
Каждый стыд, каждая печаль, каждая любовь.
Если нам доступно понимание,
Думал он, то в минуту сочувствия, когда всё то, что меня от них отделяло, исчезает,
И дождь капель с кисти сирени сыплется на лицо
Его, её и моё одновремённо.


Забудь.

Забудь о страданиях,
Которые сам причинил.
Забудь о страданиях,
Которые причинили тебе.
Воды текут и текут,
Вёсны блеснут и сгинут,
Идёшь по земле, едва вспоминаемой.

Временами слышишь песенку издалёка.
Что это значит, спрашиваешь, кто там поёт?
Солнце детства восходит,
Внук и правнук родится,
Теперь тебя ведут за руку.

Имена рек у тебя ещё остались.
Как же долго умеют длиться реки!
Поля твои под паром,
Башни городов, немыслимые.
Ты на пороге стоишь, онемелый.


Ясности лучистые.

Ясности лучистые,
Небесные росы чистые,
Помогайте каждому,
Смысла жизни жаждущему.

За недоступным заслоном
Смысла постичь не дано нам.
Гонимые, пока живы,
Счастливы иль несчастлИвы.

Но знаем, что бег не вечен,
И разлучённых ждёт встреча
Соединятся там у предела
Душа и бедное тело.

Осень 1997.Milosz

sENS
- Kiedy umr, zobaczе podszewkе swiata.
Drug stron, za ptakiem, gor i zachodem sBonca.
Wzywajace odczytania prawdziwe znaczenie.
Co nie zgadzalo sie, bdzie sie zgadzaBo.
Co byBo niepojte, bdzie pojte.
- A je|eli nie ma podszewki [wiata?
Je|eli drozd na gaBzi nie jest wcale znakiem
Tylko drozdem na gaBzi, je|eli dzieD i noc
Nastpuj po sobie nie dbajc o sens
I nie ma nic na ziemi, prуcz tej ziemi?
Gdyby tak byBo, to jednak zostanie
SBowo raz obudzone przez nietrwaBe usta,
Ktуre biegnie i biegnie, poseB niestrudzony,
Na midzygwiezdne pola, w koBowrуt galaktyk
I protestuje, woBa, krzyczy.
1991
MIASTO MAODOZCI
Przystojniej byBoby nie |y. A |y nie jest przystojnie,
Powiada ten, kto wrуciB po bardzo wielu latach
Do miasta swojej mBodo[ci. Nie byBo nikogo
Z tych, ktуrzy kiedy[ chodzili tymi ulicami,
I teraz nic nie mieli oprуcz jego oczu.
Potykajc si, szedB i patrzyB zamiast nich
Na [wiatBo, ktуre kochali, na bzy, ktуre znуw kwitBy.
Jego nogi, bdz co bdz, byBy doskonalsze
Ni| nogi bez istnienia. PBuca wdychaBy powietrze
Jak zwykle u |ywych, serce biBo
Zdumiewajc, |e bije. W ciele teraz biegBa
Ich krew, jego arterie |ywiBy ich tlenem.
W sobie czuB ich wtroby, trzustki i jelita.
Msko[ i |eDsko[, minione, w nim si spotykaBy,
I ka|dy wstyd, ka|dy smutek, ka|da miBo[.
Je|eli nam dostpne rozumienie,
My[laB, to w jednej wspуBczujcej chwili,
Kiedy co mnie od nich oddzielaBo, ginie,
I deszcz kropel z ki[ci bzu sypie si na twarz
Jego, jej i moj rуwnocze[nie.
ZAPOMNIJ
Zapomnij o cierpieniach,
Ktуre sam zadaBe[.
Zapomnij o cierpieniach,
Ktуre tobie zadano.
Wody pByn i pByn,
Wiosny bBysn i gin,
Idziesz ziemi ledwie pamitan.
Czasem sByszysz daleko piosenk.
Co to znaczy, pytasz, kto tam [piewa?
Dziecinne sBoDce wschodzi,
Wnuk i prawnuk si rodzi.
Teraz ciebie prowadz za rk.
Nazwy rzek tobie jeszcze zostaBy.
Jak|e dBugo umiej trwa rzeki!
Pola twoje, ugorne,
Wie|e miast, niepodobne.
Ty na progu stoisz, zaniemiaBy.
JASNOZCI PROMIENISTE
Jasno[ci promieniste,
NiebiaDskie rosy czyste,
Pomagajcie ka|demu
Ziemi doznajcemu.
Za niedosi|n zasBon
Sens ziemskich spraw umieszczono.
Gonimy dopуki |ywi,
Szcz[liwi i nieszcz[liwi.
To wiemy, |e bieg si skoDczy
I rozBczone si zBczy
W jedno, tak jak by miaBo:
Dusza i biedne ciaBo.
jesieD 1997

У произведения нет ни одного комментария, вы можете стать первым!