Адам Гвара. Пан Перышко....


Адам Гвара

ПАН ПЕРЫШКО И ПРАКТИКА ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Пан Перышко

смотрит в подзорную трубу

сначала с одной стороны

потом с другой

после чего суммирует результаты

зажигает лампу и

пишет в  дневнике -

относительность - это дорога  никуда

раньше доверял

фальшивым авторитетам

ради душевного спокойствия

принимая слова на веру

пока вежливость

не спутал с равнодушием

любовь с похотью

смелость с эгоизмом

и наконец добро со злом

полагал что все зависит от

от контекста

или бывает относительным

пока он не остался один в комнате

с  окном открытым в ночь

когда он его закроет

не без значения будет то

с какой стороны стекла он окажется

временно ущемлённый в правах

тратит энергию и свет

необходимо повернуть время вспять

думает Пан Перышко

уже поздно

Аг

(E=mc2 )


Adam Gwara

PAN PIÓRKO I PRAKTYKA WZGLĘDNOŚCI

Pan Piórko

spogląda przez lunetę

najpierw z jednej strony

potem z drugiej

następnie sumuje doświadczenia

zapala lampę i

zapisuje w dzienniku -

względność jest drogą donikąd

wcześniej ufał

fałszywym autorytetom

w imię świętego spokoju

przyjmując słowa na wiarę

aż przyzwoitość

pomylił z zaniechaniem

miłość z namiętnością

odwagę z egoizmem

a w końcu dobro ze złem

uważał że wszystko zależy

od kontekstu

albo bywa względne

do czasu gdy został sam w pokoju

z oknem otwartym w noc

kiedy je zamknie

nie bez znaczenia będzie

po której stronie szyby się znajdzie

na razie zawieszony w prawach  

traci energię i światło

powinienem odwrócić czas

myśli pan Piórko

już późno

ag


У произведения нет ни одного комментария, вы можете стать первым!