Вислава Шимборска. Мелкие оъявления.


Вислава Шимборска

МЕЛКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

КТО - НИБУДЬ знает, куда дели

сострадание (воображение сердца)

- дайте знать! дайте знать!

Во весь голос  об этом бы пели

и  плясали,   утратив разум

веселясь под утлой березой,

всегда готовой на плач.

 

ОБУЧАЮ молчанию

на всех языках

методом всматривания

в звездное небо,

в челюсти синантропа,

в ноготки новорожденного,

в планктон,

в снежинку.

 

ВОЗВРАЩАЮ  любовь.

Внимание! Оказия!

На прошлогодней траве

по горло в солнце

вы лежите, а ветер танцует

(прошлогодний купидон,

 верховодивший в ваших волосах)

Заявки по адресу :  Сон.

 

ТРЕБУЕТСЯ особа

для оплакивания

стариков, которые в приютах

умирают. Приглашаются

претенденты без метрик

и письменных согласий.

Бумаги будут разорваны

без расписки о получении.

 

ЗА  ОБЕЩАНИЯ  мужа моего,

который обманывал вас цветами

людского мира,  шумом его,

собакой за стеной, песней из окна :

что вы никогда не будете одна

в тишине , без дыхания без огня -

- я  отвечать не могу.

Ночь, вдовица  Дня.

  

Wisława Szymborska

DROBNE OGŁOSZENIA

KTOKOLWIEK wie, gdzie się podziewa

współczucie (wyobraźnia serca)

- niech daje znać! niech daje znać!

Na cały głos niech o tym śpiewa

i tańczy jakby stracił rozum

weseląc się pod wątłą brzozą,

której wciąż zbiera się na płacz.

UCZĘ milczenia

we wszystkich językach

metodą wpatrywania się

w gwiaździste niebo,

w żuchwy sinantropusa,

w paznokcie noworodka,

w plankton,

w płatek śniegu.

PRZYWRACAM do miłości.

Uwaga! Okazja!

Na zeszłorocznej trawie

w słońcu aż po gardła

leżycie, a wiatr tańczy

( zeszłoroczny ten

wodzirej waszych włosów)

Oferty pod : Sen

POTRZEBNA osoba

do opłakiwania

starców, którzy w przytułkach

umierają. Proszę

kandydować bez metryk

i pisemnych zgłoszeń.

Papiery będą darte

bez pokwitowania.

ZA OBIETNICE męża mojego,

który was zwodził kolorami

ludnego świata, gwarem jego

piosenką z okna, psem zza ściany:

że nigdy nie będziecie sami

w mroku i w ciszy i bez tchu

- odpowiadać nie mogę.

Noc, wdowa po Dniu.

 

 

У произведения нет ни одного комментария, вы можете стать первым!