Томаш Ковальчик. Последнее молчание Иуды, и др.

 

 

Томаш Ковальчик.

Tomasz Kowalczyk

 

...последнее молчание Иуды...

 

если бы  знал, что через сотни лет

 имя его будет прославлено во веки веков

 то старательней поискал бы козла отпущения

 

 Варавва мог бы всё сделать для целей операции

 дал бы себя уговорить стать царём и даже мессией

 

Иисуса и так раньше или позже ждала смерть

но не я к ней приложил бы руки

 

следовало бы также подумать над речью в свою защиту

или утратить ухо чтобы мир принял за верного ученика

 

крест склоняется надо мной

 но вместо избавления крепко сдавливает горло

 

***

 

Tomasz Kowalczyk

 

...ostatnie milczenie Judasza

 

gdybym wiedział że za kilkaset lat

 jego imię będzie chwalone na wieki wieków

 staranniej poszukałbym kozła ofiarnego

 

 Barabasz mógł zrobić wszystko dla celów operacyjnych

 dałby się namówić do zostania królem a nawet mesjaszem

 

Jezusa i tak prędzej czy później czekałaby śmierć

ale ja do niej nie przyłożyłbym ręki

 

warto było również pomyśleć nad mową obrończą

czy utratą ucha byle świat rozpoznał wiernego ucznia

 

krzyż pochyla się ku mnie

 lecz zamiast zbawić mocno ścisnął za gardło

 

***

 

 

 

 

wspinaczka dookoła perswazji

восхождение к убеждению

 

длится не более нескольких минут

 но придётся порядочно намучаться

если переступая с ноги на ногу

неохотно входить в пространство

с запахом клаустрофобии

 

энтузиасты растягивают

каждую минуту в бесконечность

интенсивно выделяемый серотонин

 разливается на ближайшие часы

 

остальные шагают тем самым темпом

 без проявления эмоции

 их большинство

 

по пробуждении зрения поторопимся

 пока воздух окончательно не станет повседневным

 следует быстро высказать желание

 

 

Tomasz Kowalczyk

..

wspinaczka dookoła perswazji

 

nie trwa dłużej niż kilkanaście minut

 ale potrafi porządnie zmęczyć

jeżeli przestępuje się z nogi na nogę

wchodząc niechętnie w przestrzeń

o zapachu klaustrofobii

 

entuzjaści rozciągają

każdą chwilę w nieskończoność

intensywnie wydzielana serotonina

 rozlewa się na najbliższe godziny

 

pozostali kroczą tym samym tempem

 bez okazywania emocji

 jest ich najwięcej

 

po przebudzeniu spojrzenia nabierają prędkości

 zanim powietrze do reszty spowszednieje

 należy prędko wypowiedzieć życzenie

 

 

 

 

rozmyślania Poncjusza Piłata przed podpisaniem wyroku

размышления Понтия Пилата перед подписанием приговора

 

притчи избавленные от метафор

сразу приходили к заключению

не давая поводов для ереси

и в высшей мере вызывали подозрение

простотой и цельностью

 

генетический код  их совпадал с записью

запечатлённой в каменноугольных пластах

но текст не стал ещё добычей теории познания

 

никто не ручался за верность оригиналу

переводчики внесли в акт веры слишком много неологизмов

и всё более чужой словарь перестал понимать сам себя

 

перед смешением  языков

взгляды множество раз переменились

 

мой вопрос похоже не дождался ответа

 

***

rozmyślania Poncjusza Piłata przed podpisaniem wyroku

 

przypowieści pozbawione metafor

od razu zmierzały ku konkluzji

nie dając powodów do schizmy

co najwyżej wzbudzały podejrzenie

prostotą i celnością

 

jej kod genetyczny pokrywał się z zapisem

umieszczonym w kamieniu węgielnym

ale tekst nie padł jeszcze łupem teorii poznania

 

nikt nie ręczył za zgodność z oryginałem

tłumacze wpychali w akt wiary zbyt wiele neologizmów

coraz bardziej obcy słownik przestał rozumieć sam siebie

 

przed pomieszaniem języków

spojrzenia przenosiły najwięcej znaczeń

 

moje pytanie słusznie nie doczekało się odpowiedzi

 

 

 

 

 

już prawie wszystko policzono zważono i rozdzielono

уже почти всё подсчитано и взвешено

 

следует уже помиловать Прометея

 кара давно превзошла желаемую меру

 вместо того чтобы вырывать печень

гриф переправляет на волю ксивы с новыми замыслами

 

никто не удивляется исцелениям

 врачи творят чудеса даже в больницах

 с низким бюджетом

 

от телефонии до телепортации лишь несколько шагов

 

скоро люди разгадают секрет

хождения по воде и констатируют с разочарованием

что метафизики в этом кот наплакал

 

вскоре перенесутся в другую галактику

 чтобы убежать перед концом света

 

при этом справятся что новый дом

 не происходит ли случайно от меня

 

чего ради набиваться снова

 на заповеди и молитвы

***

 

Tomasz Kowalczyk

..

 

już prawie wszystko policzono zważono i rozdzielono

 

warto ułaskawić Prometeusza

 kara dawno straciła pożądany wymiar

 zamiast wyszarpywać wątrobę

sęp zabiera grypsy z nowymi pomysłami

 

nikt nie zachwyca się uzdrowieniami

 lekarze dokonują cudów nawet w szpitalach

 o niskim budżecie

 

z telefonii do teleportacji tylko kilka kroków

 

niedługo ludzie rozwiążą tajemnicę

chodzenia po wodzie i skonstatują rozczarowani

że metafizyki w niej tyle ile kot napłakał

 

wkrótce przeniosą się do innej galaktyki

 aby uciec przed końcem świata

 

przedtem sprawdzą czy nowy dom

 nie pochodzi przypadkiem ode mnie

 

po co pchać się z powrotem

 w przykazania i modlitwy

***

 

перемены не пошли никому на пользу

 

непосредственные контакты производили наибольшее впечатление

после первого сеанса память о соблазнах

пропадала в поколениях

 

когда являлся в горящем кусте

страх испарялся в подданных

сразу же по возвращении по домам

те что посмелее угрожали мне уже на следующий день

 

 пророкам не всегда удавалось увлечь толпу

которая подняла руку даже на моего сына

 

 единичные видения вызывали только смех

 

 возврат человечества в эпоху каменных орудий

наведёт порядок

 

после замыкания бесконечности

время будет обращаться вокруг своей оси

 

надо всегда возвращаться к опробованным методам.

***

 

 

zmiany nie wyszły nikomu na dobre

 

bezpośrednie kontakty wywierały największe wrażenie

po jednym seansie pamięć o pokusach

ginęła na pokolenia

 

kiedy przybywałem jako gorejący krzew

strach wyparowywał z poddanych

natychmiast po powrocie do domów

co odważniejsi wygrażali mi już następnego dnia

 

prorocy nie zawsze potrafili porwać tłum

który podniósł rękę nawet na mojego syna

 

pojedyncze wizje wzbudzają tylko śmiech

 

cofnięcie ludzkości do epoki kamienia łupanego

zaprowadzi porządek

po zamknięciu nieskończoności

czas będzie się obracał wokół własnej osi

 

zawsze trzeba wracać do sprawdzonych metod

***

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Kowalczyk

 

...

 

времена пророков уже давно миновали

 

небо было на расстоянии вытянутой руки

 достаточно только чуть постараться

 

 никто не просил о чуде

 люди жили долго и счастливо

 

власть не менялась при избирательных урнах

 

когда это требовала высшая необходимость

послушание обеспечивали посохи превращающиеся в змей

 

единственным кошмаром становились таможенники

 временами они поступали против профессиональной этики

 и обращали в веру не глядя на традиции

 

 не было неопределившихся

 которые переходили  с одной стороны на другую

в зависимости от предложения или маржи посредников

 

лишь позднее начали выделять полосу ничьей земли

 

наука риторики окончательно похоронила шансы

на возврат к корням

 

 

czasy proroków dawno już minęły

 

niebo było na wyciągnięcie ręki

 wystarczyło trochę się postarać

 

 nikt nie prosił o cuda

 ludzie żyli długo i szczęśliwie

 

władzy nie zmieniano przy urnie wyborczej

 

gdy wymagała tego wyższa konieczność

posłuch zapewniały laski zamieniane w węże

 

jedyną zmorę stanowili celnicy

 czasami postępowali wbrew etyce zawodowej

 i nawracali się nie bacząc na tradycję

 

brakowało niezdecydowanych

 którzy przechodzili z jednej strony na drugą

w zależności od oferty oraz marży pośredników

 

dopiero później zaczęto uprawiać pas ziemi niczyjej

 

nauka retoryki do reszty pogrzebała szansę

na powrót do korzeni

У произведения нет ни одного комментария, вы можете стать первым!